در راستای فرآیند انجام طرح توانمندسازی اشتغال بانوان روستای چم نور گزارش این طرح در محل فرمانداری شهرستان لنجان ارائه گردید. این جلسه با حضور خانم خان محمدی مسئول امور بانوان و خانواده شهرستان لنجان، آقای شمس دهیار روستا و آقای محمدی عضو شورای روستای چم نور و مدیر پروژه و کارشناس طرح برگزار و گزارش عملکرد فعالیت های انجام شده به تفصیل ارائه گردید. پس از تحویل فاز اجرائی پروژه، بنا به درخواست دهیار روستای چم نور، مرکز مشاوره کارآفرینی لیان به عنوان یک نهاد تسهیل گر به همکاری خود را در قالب مشاوره با این روستا ادامه خواهد داد.