ندا موسوی مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان در گفت و گویی که با مجله تجارت برتر انجام داد اظهار کرد: با شناخت مهارت های موجو در هر فرد، تلاش کنیم تا این مهارت ها را پرورش دهیم، به کودک خودمان از همان دوران مهارت های کارآفرینی و ایده پردازی را یاد دهیم و از ایده های خیلی کوچک و حتی کم اهمیت برای ساخت ایده های خیلی بزرگ استفاده کنیم. ندا موسوی همچنین در مورد کتاب خود با نام نبایدهای کسب کارهای کوچک و کارآفرینانه توضیحاتی را بیان نمودند.

برای متن کامل مصاحبه اینجا را کلیک کنید.