مصاحبه مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان بانشریه اقتصادی تجارت برتر که در آن خانم ندا موسوی از تجربیات و شکست های کسب و کارهای خود و همچنین به معرفی کتاب خود با نام نبایدهای کسب و کارهای کوچک و کارآفرینانه پرداختند