به دلیل شناسایی پتانسیل های روستای چم نور و ارائه راهکارهای اجرایی درجهت ارتقاء آنها، اولین بازدید از این روستا انجام و جلسه ای به همین منظور در دهیاری این روستا برگزار گردید. این جلسه با هدف تعامل و مشارکت دهیاری و شناخت کارآفرینان روستایی باحضور دهیار، کارآفرینان روستا و تیم کارشناسان مرکز مشاوره کارآفرینی لیان تشکیل شد و در ادامه کارشناسان این مرکز به همراه دهیار و اعضای شورای آن روستا بازدیدی از بافت ، مزارع کشت برنج، کندوی پرورش زنبور عسل و باغات روستای چم نور به عمل آوردند.