روستای وانشان یکی از روستاهای شهرستان گلپایگان است که به منظور شناخت پتانسیل های این روستا و با هدف ارائه راهکارهای اجرائی برای توسعه آن، بازدید هدفمندی از این روستا انجام گرفت. این بازدید با حضور مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان، بخشدار، دهیار و اعضای شورای این روستا انجام  شد و پس از آن مرکز مشاوره کارآفرینی لیان جهت ارائه طرح توسعه این روستا اعلام همکاری نمودند.