این سمپوزیوم با هدف آشنایی، ایجاد شبکه و انتقال تجربیات و همچنین ارائه راهکارها جهت برطرف کردن موانع کارآفرینی بانوان با حضور دکتر اثنی عشران مشاور و مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان، محسن معصومی رئیس دفتر تخصصی خانه جوان، دکتر لندی مدیر دفتر تخصصی بانوان سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان و ندا موسوی مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان و همچنین جمعی از بانوان کارآفرین در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار گردید. در این جلسه بانوان تجارب و نبایدهای کسب و کار خود را با حاضرین در جلسه به اشتراک گذاشتند.