اولین جشنواره گردو و بادام طی روزهای هشتم و نهم شهریورماه باهدف فروش مستقیم محصولات باغی و کشاورزی روستائیان توسط مرکزمشاوره کارآفرینی لیان برگزار گردید. در این جشنواره تعداد ۲۲ غرفه احداث شد که ۱۵ غرفه به صورت اختصاصی در اختیار فروشندگان گردو و بادام منطقه قرار داشت و غرفه های دیگر به خشکبار  و سایر محصولات استراتژیک منطقه تعلق گرفت. فروش بادام و گردو در این جشنواره طی ۲ روز به میزان ۷۰۰ میلیون تومان برآورد گردید که این موضوع یکی از بهترین و مهمترین نتایج برگزاری آن بود.