این نشست با حضور خانم دکتر اثنی عشران مشاور و مدیر کل امور بانوان و خانواده استاندار اصفهان، خانم روشن رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان، خانم زارع مشاور شهردار در امور بانوان، آقای دکتر روحانی معاون سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری استان اصفهان، خانم لندی مدیر دفتر تخصصی بانوان آفتاب، آقای معصومی مدیر دفتر خانه جوان و عضو ستاد کارآفرینی استان اصفهان و خانم ندا موسوی مدیر عامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان، در محل مرکز تخصصی بانوان آفتاب برگزار گردید. هدف از این جلسه معرفی طرح نبایدهای کسب و کار و اهمیت این طرح در ارتقاء و افزایش منحنی طول عمر کسب و کارهای کارآفرینانه بانوان استان بود. در این نشست خانم ندا موسوی در خصوص اهمیت و جایگاه توجه به نبایدهای کسب و کارهای بانوان کارآفرین در ارتقاء و افزایش این نوع کسب و کارها توضیحاتی را ارائه دادند.