یکی از موارد مورد توجه در طرح توسعه سیور و علی آباد، بازیافت زباله می­ باشد. درهمین راستا مرکز مشاوره کارآفرینی لیان کارگاه هایی را به همین منظور برگزار کرد که هدف از برگزاری این کارگاه ها آموزش و توجیه روستائیان در خصوص اهمیت موضوع و چگونگی بازیافت زباله از مبدا بود. این کارگاه ها با همکاری مروجان بازیافت زباله برای روستائیان با موضوع اهمیت بازیافت، چگونگی بازیافت، انواع روش­های بازیافت و …  برگزار شد و مستند این برنامه از شبکه یک صدا سیما پخش گردید.