کارگاه های توانمندسازی بانوان و آقایان با موضوع کارآفرینی در دو نوبت صبح و عصر به مدت ۱۶ ساعت در مسجد روستای سیور برگزار گردید. این کارگاه­ ها باحضور بانوان و آقایان با انگیزه روستایی و با مربیگری خانم ندا موسوی، مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان تشکیل شد. در ادامه کارگاه پس از ارائه مباحث کارآفرینی، حاضرین تجارب و ایده­ های خود را بیان نمودند که توسط مربیان کارآفرینی مورد ارزیابی قرار گرفت و بهترین ایده ها برگزیده گردید. در پایان به تمام شرکت کنندگان، گواهی حضور از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان و مرکزمشاوره کارآفرینی لیان ارائه شد.