در راستای اجرای طرح توسعه روستای سیور و علی آباد، اعضای مرکز مشاوره کارآفرینی لیان، جلسات و رایزنی های متعددی را با روسات سازمان های جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمیرم برگزار کردند. این رایزنی ها با هدف جلب مساعدت و همکاری سازمان های ذکر شده جهت سهولت در اجرای طرح های پیشنهادی این مرکز، برگزار گردید.