این جلسه با هدف تدوین اساسنامه و تعیین اعضای هئیت مدیره و رئیس هئیت مدیره جهت شروع فعالیت انجمن صنفی در محل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان برگزار گردید و پس از رأی گیری خانم ندا موسوی مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان، به عنوان رئیس هئیت مدیره انجمن انتخاب شدند.