در راستای انجام طرح توسعه روستای سیور و علی آباد، جلسه دفاع فاز سوم با حضور اعضای مرکز مشاوره کارآفرینی لیان، کارشناسان پروژه، دهیار و اعضای شورای روستا در محل دهیاری علی آباد برگزار گردید. در این جلسه موارد نهایی طرح توسعه این دو روستا توسط مدیر عامل این مرکز بیان و به تصویب دهیاری و شورای روستاها رسید.