این برنامه که با هدف شبکه سازی بانوان کارآفرین در محل دفتر کار اختصاصی چارسوق برگزار می شود، از سرکار خانم ندا موسوی مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان دعوت بعمل آورده شد تا در جمع بانوان حاضر در این برنامه، عوامل موفقیت در کارآفرینی، تجارب خود و نبایدهای کسب و کارهای کوچک و کارآفرینانه را با آنان به اشتراک گذارند.