مرکز کارآفرینی دانشگاه هنراصفهان، نخستین رویداد همتاکار هنر را با مشارکت کارآفرینان، خیرین، سرمایه گذاران و افراد صاحب ایده برگزار کرد. این رویداد با هدف ایجاد میکرواکوسیستم های کارآفرینی انتقال تجربیات کارآفرینان جهت توانمندسازی دانشجویان و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی و مدیریت محیط کسب و کار برگزار گردید،که در آن شرکت های مختلف به هم معرفی و با هم همکار شدند که این همکاری جهت افزایش توان و دانش گروهی و بهبود محیط کسب و کار شکل گرفت مرکز مشاوره کارآفرینی لیان نیز به عنوان یک مرکز فعال در این رویداد حضور داشت.