مرکز مشاوره کارآفرینی لیان به عنوان یک مرکز اجرایی عملیاتی طرح های توسعه روستایی، در معرفی و ارائه ی کارگروه امور روستایی به همراه مدیر کل امور روستایی و شوراها جناب آقای دکتر انصاری، فرماندار گلپایگان جناب آقای یارمحمدیان و بخشداران این شهرستان و همچنین مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری های استان اصفهان جناب آقای دکتر شیرازی حضور داشته است. در این جلسه انواع وام های تخصیص داده شده برای روستائیان معرفی گردید و اهم طرح های توسعه روستایی برای حاضرین در جلسه، به تفصیل بیان شد. مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان نیز تجارب و توانمندیهای این مرکز را در خصوص طرح های توسعه روستایی بیان کردند.