مرکز مشاوره کارآفرینی لیان به عنوان یک مرکز اجرایی عملیاتی طرح های توسعه روستایی، در معرفی و ارائه ی کارگروه امور روستایی به همراه جناب آقای محمدی بخشدار باغبهادران، جناب آقای فتاحیان رئیس شورای بخش و همچنین کارگروه طرح های توسعه روستایی شهرستان حضور داشته است، در این جلسه اهمیت طرح های توسعه روستایی مطرح شد و از دهیاران محترم خواسته شد که به صورت فعال تری برای توسعه روستای خود اقدام کنند، مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان نیز تجارب و توانمندیهای این مرکز را در خصوص طرح های توسعه روستایی بیان کردند.