این جلسه با حضور مرکز مشاوره کارآفرینی لیان، دکتر صفر خانلو فرماندار شهرستان لنجان به همراه دکتر امینی در محل بخشداری باغبهادران برگزار گردید. در این نشست که با عنوان توجیه اقتصادی کشت جایگزین تشکیل شد دکتر صفر خانلو اظهار داشت که با انتخاب کشت جایگزین به جای برنج در شهرستان لنجان، بیش از ۸۰% در مصرف منابع آبی صرفه جویی می شود و برای اجرای این طرح از مرکز مشاوره کارآفرینی لیان درخواست همکاری نمودند.