این دوره در آموزشگاه بازار سازان تهران و در 22 ساعت (در 4 جلسه 4 ساعته و یک جلسه 6 ساعته) برگزار گردید و مدرسین آن دکتر سعید میر واحدی و مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان بودند. دکتر میرواحدی که دکترای کارآفرینی و بازاریابی از دانشگاه کنتربری نیوزیلند و عضو هیات علمی دانشگاه هستند این دوره را با موضوعات تعاریف و مفاهیم مربوط به کارآفرینی و کسب و کارهاي کوچک، تحلیل تصمیم گیري در یک کسب و کار ناموفق و یک کسب و کار موفق، تبیین اصول بازاریابی امکان گرا در شرکتهاي کوچک و… و ندا موسوی با موضوع نبایدهاي کسب و کار در شرکتهاي کوچک، را برگزار نمودند.