برنامه لبخندشو با هدف تقدیر و تشکر از نخبگان علمی و با موضوع بهداشت دهان و دندان که قرار است از شبکه اصفهان پخش شود، در این برنامه از مدیر عامل مرکزمشاوره کارآفرینی لیان، به جهت ثبت اختراع خمیردندان چند منظوره دعوت بعمل آمد و خانم ندا موسوی درمورد اختراع خود توضیحاتی را ارائه نمودند.