به گفته خودش شکست های زیادی را در زندگی کاری تجربه کرده است، اما از هیچ کدام ترسی به دل راه نداده و این شکست ها در واقع مقدمه ای برای پیروزی او شده است؛ درحال حاضر به عنوان یک کارآفرین زن و مشاوره کسب و کار شناخته می شود و آن طور که خودش برای ما تعریف می کند تجربه کاری او در شرکت های متعدد و نگاه های ویژه او به بحث کارآفرینی منجر به نگارش کتابی با عنوان “نبایدهای کسب و کارهای کوچک و کارآفرینانه” به همراه دکتر سعید میرواحدی شد….

برای ادامه مصاحبه اینجا را کلیک کنید.