جشنواره گردو و بادام لنجان-باغبادران


نوع پروژه: پروژه‎ توسعه روستا


کارفرما: فرمانداری لنجان - شهرداری باغبادران


زمان پروژه: 8 و 9 شهریور ماه 1397