پروژه های مشاوره ای

صفحه اصلی/پروژه های مشاوره ای

مشاوره شغلی و کارآفرینی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه پادنا


نوع پروژه: مشاوره کارآفرینی


کارفرما: کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه پادنا


زمان پروژه: آبان تا اسفند 1396

مشاوره شغلی و کارآفرینی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 5


نوع پروژه: مشاوره کارآفرینی


کارفرما: کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 5


زمان پروژه: شهریور تا اسفند 1396

مشاوره شغلی و کارآفرینی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 4


نوع پروژه: مشاوره کارآفرینی


کارفرما: کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 4


زمان پروژه: مهر تا اسفند 1396

مشاوره شغلی و کارآفرینی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 2


نوع پروژه: مشاوره کارآفرینی


کارفرما: کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 2


زمان پروژه: شهریور تا اسفند 1396

مشاوره شغلی و کارآفرینی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 1


نوع پروژه: مشاوره کارآفرینی


کارفرما: کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 1


زمان پروژه: آبان تا اسفند 1396