کارگاه های کارآفرینی

صفحه اصلی/کارگاه های کارآفرینی

کارگاه کارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 5


نوع پروژه: کارگاه کارآفرینی


کارفرما: کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 5


زمان پروژه: دی تا اسفند 1395

کارگاه کارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 2


نوع پروژه: کارگاه کارآفرینی


کارفرما: کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 2


زمان پروژه: بهمن تا اسفند 1395

کارگاه کارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 1


نوع پروژه: کارگاه کارآفرینی


کارفرما: کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 1


زمان پروژه: بهمن تا اسفند 1395