• کمیته امداد منطقه 4

معرفی پروژه

مرکز مشاوره کارآفرینی لیان با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 4 جلسات فردی مشاوره شغلی و کارآفرینی جهت مددجویان کمیته امداد طراحی و برگزار نمود.

خروجی پروژه

مشاوره شغلی و کارآفرینی 118 نفر از مددجویان کمیته امداد منطقه 4 و معرفی 52 نفر به بانک و دریافت وام خود کفایی

تسهیلگران

محمدرضا شیران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان

نام پروژه

مشاوره شغلی و کارآفرینی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 4


کارفرما

کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 4


زمان پروژه

مهر تا اسفند 1396


خواسته‎های کارفرما

هدایت مسیر شغلی مددجویان