• کمیته امداد منطقه 5

معرفی پروژه

مرکز مشاوره کارآفرینی لیان با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 5 جلسات فردی مشاوره شغلی و کارآفرینی جهت مددجویان کمیته امداد طراحی و برگزار نمود.

خروجی پروژه

مشاوره شغلی و کارآفرینی 346 نفر از مددجویان کمیته امداد منطقه 5 و معرفی 152 نفر به بانک و دریافت وام خود کفایی

تسهیلگران

محمدرضا شیران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان

نام پروژه

مشاوره شغلی و کارآفرینی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 5


کارفرما

کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 5


زمان پروژه

شهریور تا اسفند 1396


خواسته‎های کارفرما

هدایت مسیر شغلی مددجویان