• کمیته امداد منطقه پادنا

معرفی پروژه

مرکز مشاوره کارآفرینی لیان با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه پادنا جلسات فردی مشاوره شغلی و کارآفرینی جهت مددجویان کمیته امداد طراحی و برگزار نمود.

خروجی پروژه

مشاوره شغلی و کارآفرینی 84 نفر از مددجویان کمیته امداد منطقه پادنا و معرفی 38 نفر به بانک و دریافت وام خود کفایی

تسهیلگران

محمدرضا شیران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان

نام پروژه

مشاوره شغلی و کارآفرینی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه پادنا


کارفرما

کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه پادنا


زمان پروژه

آبان تا اسفند 1396


خواسته‎های کارفرما

هدایت مسیر شغلی مددجویان