• کمیته امداد منطقه 1

معرفی پروژه

مرکز مشاوره کارآفرینی لیان با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 1 جلسات فردی مشاوره شغلی و کارآفرینی جهت مددجویان کمیته امداد طراحی و برگزار نمود.

خروجی پروژه

مشاوره شغلی و کارآفرینی 120 نفر از مددجویان کمیته امداد منطقه 1 و معرفی 54 نفر به بانک و دریافت وام خود کفایی

تسهیلگران

محمدرضا شیران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان

نام پروژه

مشاوره شغلی و کارآفرینی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 1


کارفرما

کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 1


زمان پروژه

آبان تا اسفند 1396


خواسته‎های کارفرما

هدایت مسیر شغلی مددجویان