• کمیته امداد منطقه 2

معرفی پروژه

مرکز مشاوره کارآفرینی لیان با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 2 کارگاه های تخصصی جهت مددجویان کمیته امداد طراحی و برگزار نموده است.

خروجی پروژه

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی جهت 50 نفر از مددجویان کمیته امداد منطقه 2

تسهیلگران

محمدرضا شیران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان
خانه جوان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

نام پروژه

کارگاه کارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 2


کارفرما

کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 2


زمان پروژه

بهمن تا اسفند 1395


خواسته‎های کارفرما

برگزاری کارگاه کارآفرینی