• توانمند سازی بانوان خیریه صدیقین 1396
  • توانمند سازی بانوان خیریه صدیقین 96

معرفی پروژه

مرکز مشاوره کارآفرینی لیان با همکاری خیریه صدیقین به عنوان مجموعه ای با هدف توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طرح کلینیک کسب و کار خیریه را به عنوان پایلوت در 2 فاز جهت توانمند سازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار اجرا کرد.

1-پایش و ایجاد انگیزه (برگزاری کارگاه انگیزشی و مشاوره تیمی کارآفرینی)

2-برگزاری کار گاه های مقدماتی کارآفرینی و مشاوره فردی کارآفرینی

خروجی پروژه

اجرای مدل کلینیک کسب وکار خیریه صدیقین اصفهان جهت خلق ارزش و توسعه کارآفرینی که منجر به ایجاد انگیزه زنان سرپرست خانواده برای ادامه اجرای طرح گردید.

نام پروژه

کلینیک کسب و کار خیریه صدیقین 1396


کارفرما

خیریه صدیقین استان اصفهان


زمان پروژه

آذر تا اسفند 1396


خواسته‎های کارفرما

توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار