• توانمند سازی بانوان خیریه صدیقین 97
  • توانمند سازی بانوان خیریه صدیقین 97

معرفی پروژه

مرکز مشاوره کارآفرینی لیان با همکاری خیریه صدیقین به عنوان مجموعه ای با هدف توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ابعاد زیستی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، پروژه توانمند سازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار را اجرا می کند که شامل 5 فاز ذیل می باشد:

1-پایش و ایجاد انگیزه (برگزاری کارگاه انگیزشی و مشاوره تیمی کارآفرینی)

2-برگزاری کارگاه های مقدماتی کارآفرینی و مشاوره فردی کارآفرینی

3-برگزاری کارگاه عمومی کارآفرینی

4-برگزاری کارگاه پیشرفته کارآفرینی و بازدیدهای هدفمند

5-برگزاری رویداد و نمایشگاه

خروجی پروژه

در دست اجرا

نام پروژه

کلینیک کسب و کار خیریه صدیقین 1397


کارفرما

خیریه صدیقین استان اصفهان


زمان پروژه

فروردین الی اسفند 1397


خواسته‎های کارفرما

توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار